شهر خو شرودپی

خوش‌رودپی یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش بندپی غربی شهرستان بابل است. بلوار کشاورز و برج نور از نقاط مهم در این شهرند.حرفه مردم این شهر و نواحی اطراف بیشتر کشاورزی و باغداری ، دامداری و پرورش طیورمی باشد این شهر به عنوان مهمترین راه ارتباطی بین بابل و مناطق جنگلی و ییلاقی بندپی و مرکز آموزشی پادگان المهدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.
از آثار تاریخی دوره قاجار و از جمله مهمترین آثار ملی شهرستان بابل و استان مازندران می‌باشد.
وجه تسمیه
نام خوشرود پی از نام رودخانه‌ای که از داخل آن می گذرد گرفته شده است

در قدیم
در لغتنامه دهخدا به نقل از فرهنگ جغرافیایی ایران جلد ۳ در مورد خوش‌رودپی آمده: خوشرودپی دهی است از دهستان بندپی شهرستان بابل مازندران در ۲۱ هزار گزی جنوب باختری بابل و ۹ هزار گزی جنوب شوسه بابل به آمل.